Tổng Hợp 22TCN

1-22TCN 263-200 TC Khảo Sát Đường Ôtô
http://www.4shared.com/document/D_dadQeG/22_TCN_263-2000-Khao_sat_duong.htm


2-22TCN 271-01TC Thi Công Và Nghiệm Thu Mặt Đường Láng Nhựa
http://www.4shared.com/file/EslzJ10w/22_TCN_271_-_01__Tieu_chuan_th.htm


3-22TCN 211-93 TC TK Mặt Đường Mềm
http://www.4shared.com/document/YCLD_imp/22_TCN_211-93_thiet_ke_mat_duo.htm


4- 22TCN 249-98 Quy Trình TC Và NC Mặt Đường BT Nhựa
http://www.4shared.com/document/Xcj8uRt0/22_TCN_249-98-Quy_trinh_TC_va_.htm


5- 22TCN 251-98 Đo E Bằng Cần Benkeman -Chuyển Đổi Mùa Bất Lợi Nhất
http://www.4shared.com/document/44fMrAVJ/22_TCN_251-98_DoEch_bang_benke.htm


6- 22TCN 247-98 Quy Trình Thi Công Nghiệm Thu Dầm Cầu BTCT DUL
http://www.4shared.com/file/sOL0_yFo/22_TCN_247_-_98__Quy_trinh_thi.htm


7-22TCN 334-06 Quy Trình Thi Công Nghiệm Thu Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm Trong KCAD
http://www.4shared.com/document/RTEjO8Ui/22_TCN_334_-_06_Thi_cong_v_ngh.htm


8-22TCN 09-97 TC Láng Nhựa Trên Đá Dăm Tiêu Chuẩn
http://www.4shared.com/file/0ojEcfMo/22_TCN_09-77_langnhua_tren_da_.htm


9- 22TCN 260-2000 Quy Trình Khảo Sát ĐCCT Các Công Trình Đường Thủy
http://www.4shared.com/document/a7tFpRPY/22_TCN_260-_2000_Quy_trinh_kha.htm


10-22TCN 57-84 TC Thí Nghiệm Cơ Lý Của Đá
http://www.4shared.com/document/orzcymzf/22_TCN_57-84_Thi_nghiem_co_ly_.htm


11-22TCN 236-06 Xác Định Độ Chặt Nền Đường Bằng PP Rót Cát
http://www.4shared.com/file/x0zeLhd4/22_TCN_346_-_06__Xac_dinh_do_c.htm


12- 22TCN 272-05 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Cầu
http://www.4shared.com/file/qawuJ9tx/22_TCN_272-05_TV.htm
http://www.4shared.com/file/A-O4hcDG/22_TCN_272-05_English.htm

13-22TCN 322-06 Xác Định Sức Chịu Tải CBR Đất Đá Dăm Trong Phòng TN
http://www.4shared.com/file/OkQVS795/22_TCN_332_-_06__Suc_chiu_tai_.htm


14-22TCN 319-04 TC PMB
http://www.4shared.com/document/1IKNbRXS/Tieu_chuan_PMB_-_22_TCN_319-04.htm


15-22TCN 304-2003 Quy Trình TC và NT Các lớp KCAD Bằng Cấp Phối Thiên Nhiên
http://www.4shared.com/file/9y6qRkqQ/22-TCN_304-2003_Qui_trinh_thi_.htm


16- 22TCN 62-84 Quy Trình Thí Nghiệm Bê Tông Nhựa
http://www.4shared.com/file/64Cyzt_0/22_TCN_62_-_84__Quy_trinh_thi_.htm


17-22TCN 195-86 Yêu Cầu Kỹ Thuật Cho Cống tròn BT Lắp Ghép
http://www.4shared.com/file/pDRGvS1d/22_TCN_159_-_86__yeu_cau_ky_th.htm


18-22TCN 244-98 Quy Trình Xử Lý Đất yếu Bằng Bấc Thấm
http://www.4shared.com/document/2YSbHcLN/22_TCN_244-98_Xu_ly_dat_yeu_ba.htm


19-22TCN 211-06 Yêu Cầu Và Các Chỉ Dẫn Thiết Kế KCAD Mềm
http://www.4shared.com/document/QITG0jHC/_2__22_TCN_211-06_Ao_duong_mem.htm


20-22TCN 355-06 Thí Nghiệm Cắt Cánh Hiện Trường
http://www.4shared.com/file/uPAuXhh7/Cat_canh_hien_truong_22_TCN_35.htm


22- 22TCN 278-01 TN Đo Độ Nhám Mặt Đường Bằng Phương Pháp Rắc Cát
http://www.4shared.com/file/mbxIUyhk/22_TCN_278_-_01__Do_nham_mat_d.htm


23- 22TCN 237-01 Điều Lệ Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ
http://www.4shared.com/file/jzJ6ayj_/22_TCN_237_01.htm


24-22TCN 242-98 Đánh Giá Tác Môi Trường Khi Lập Dự Án Nghiên Cứu Khả Thi Và Thi Công Công Trình Giao Thông
http://www.4shared.com/file/G9IOlPkr/22_TCN_242-98__Danh_gia_tac_do.htm


25- 22TCN 18-79 Quy Trình Thiết Kế Cầu Công Theo Trạng Thái Giới Hạn
http://www.4shared.com/file/ztvP5isn/22_TCN-18-79-Quy_trinh_thiet_k.htm


26- 22TCN 33-06 Quy Trình Đầm Nén
http://www.4shared.com/document/x9RnYt57/22_TCN_333-06_Quy_trinh_dam_ne.htm


27-22TCN 246-98 TC Cát Gia Cố Xi Măng
http://www.4shared.com/document/U3awPI-P/22_TCN_246-98_Cat_gia_co_xi_ma.htm


28- 22TCN 62-84 Quy Trình Thú Nghiệm Bêtông Nhựa
http://www.4shared.com/document/XsmDi5Fr/22_TCN_62-84_QT_Thi_nghiem_BTN.htm


29- 22TCN 273-01 TC Thiết Kế Đường Oto
http://www.4shared.com/document/xAGwaM8D/22_TCN_273-01_TCTK_DUONG_OTO.htm


30- 22TCN 346-06 Quy Trình TN Xác Định Độ Chặt Nền Mặt Đường Bằng PP Rót Cát
http://www.4shared.com/document/iqQb2yFn/22_TCN_346_06_Pheu_rot_cat.htm


31-22TCN 245-98 Quy Trình TC NT Cấp Phối Đá Dăm Gia Cố Xi Măng
http://www.4shared.com/document/qmOGGiHh/22_TCN_245_Cap_phoi_da_dam_gia.htm


32- 22TCN 279-01 TC Vật Liệu Nhựa Đường Đặc
http://www.4shared.com/document/Wy_9yz2t/22_TCN_279-01_TIEU_CHUAN_VAT_L.htm


33- 22TCN 91-84 Quy Trình TN Nước Trong Công Trình Giao Thông
http://www.4shared.com/document/bbfauRy0/22_TCN_61-84_TN_nuoc_dung_tron.htm


34- 22TCN 171-87 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở
http://www.4shared.com/file/eC3HK-yN/22_TCN_171-87__TK_bien_phap_on.htm


35- 22TCN 72-84 QT Thí Nghiệm Môdun Đàn Hồi Đá Gia Cố Chất Kết Dính
http://www.4shared.com/document/BM-FTLGA/22_TCN_72-84_QT_Thi_Nghiem_mod.htm


36- 22TCN 234-98 QT Kiểm Định Cầu Trên Đường Oto
http://www.4shared.com/document/cYt7vZfZ/22_TCN_243-98_KIEM_DINH_CAU_TR.htm


37- 22TCN 21-84 Quy Trình SX Và SD Nhựa Pha Dầu Trong mặt Đường Oto
http://www.4shared.com/document/MHlq8OCo/22_TCN_21-84_Nhua_pha_dau.htm


38-- 22TCN 68-84 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng súng HPS
http://www.4shared.com/document/lvPkzqRf/22_TCN_68-84_QT_thiNghcuong_do.htm


39- 22TCN 200-89 Quy trình thiết kế các công trình phụ trợ thi công cầu
http://www.4shared.com/file/MyiPdqo_/wwwgia24vn__22_TCN_200-89_Thie.htm


40-22TCN 250-98 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít
http://www.4shared.com/document/HsUz6vDC/22_TCN_250-98_TCNT_MAT_DUONG_D.htm


41- 22TCN 159-86 Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép-Yêu Cầu Kỹ Thuật
http://www.4shared.com/document/ADEzjsnG/22_TCN_159-86_Cong_tron_BTCT_l.htm


42- 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
http://www.4shared.com/document/fxcJ8U_S/22_TCN_248-98_TCNT_VAI_DKT.htm


43- 22TCN 66-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả đất trong điều kiện hiện trường
http://www.4shared.com/document/0SecpljZ/22_TCN_66-84_phan_tich_nhanh_h.htm


44- 22TCN 06-77 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
http://www.4shared.com/document/F9chZAkS/22_TCN_06-77_MD_da_dam_nuoc.htm


45- 22TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa nóng sử dụng nhựa đường Polime
http://www.4shared.com/document/dQWNM5qx/22_TCN_356-06-QTCN_thi_cong_va.htm


46- 22TCN 304-03 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
http://www.4shared.com/document/ky5u2lC7/22_TCN_304-03-QTTCNT_cac_lop_k.htm


47- 22TCN 266-2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu và cống
http://www.4shared.com/document/NG3rlyRa/22_TCN_266-00_CAU_VA_CONG_-_QP.htm


48- 22TCN 11-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong
http://www.4shared.com/document/0pPUxqef/22_TCN_11-77_MD_soi_ong.htm


49- 22TCN 276-01 Tiêu chuẩn thiết kế thành phần và quy trình chế tạo bêtông mác M60-M80 từ xi măng Pc 40 trở lên
http://www.4shared.com/document/1b0QJQHM/22_TCN_276-01_QUI_TRINH_CHE_TA.htm


50- 22TCN 270-01 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa
http://www.4shared.com/document/DSD1Uruz/22_TCN_270-01_TCNT_MAT_DUONG_D.htm


51- 22TCN 252-98 Quy trình này thay thế "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
http://www.4shared.com/document/bEpel-NG/22_TCN_252-1998_TCNT_CPDD_TRON.htm


52- 22TCN 335-06 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD
http://www.4shared.com/document/S_p6-rgC/22_TCN_335-06_do_cuong_do_bang.htm


53- 22TCN 333-06 Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 
http://www.4shared.com/document/UtD-0G2k/22_TCN_333-06_DAM_NEN_TIEU_CHU.htm


54- 22TCN 332-06 Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
http://www.4shared.com/document/NDMKhhGV/22_TCN_332-06_CBR_TRONG_PHONG.htm


55- 22TCN 345-06 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao
http://www.4shared.com/document/HeIta27D/22_TCN_345-06_TCNT_LOP_PHU_MON.htm


56- 22TCN 277-01 Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
http://www.4shared.com/document/BfwBINo1/22_TCN_277-01_do_do_nham_MD_ba.htm


57- 22TCN 288-01 Do do nham bang rac cat
http://www.4shared.com/document/n2vKE3a0/22_TCN_288-01_rac_cat.htm


58- 22TCN 300-02  Sơn phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên
http://www.4shared.com/document/eFulNYPN/22_TCN_300-02_SON_PHU_KL.htm


59- 22TCN 236-97 Quy trình Kỹ thuật thi công và Nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu
http://www.4shared.com/file/JCqf1MKR/22_tcn_236_-_97.htm


60- 22TCN 319-04 Tiêu Chuẩn Vật Liệu Nhựa Đường Polime
http://www.4shared.com/document/ahdgDYRF/Tieu_chuan_PMB_-_22_TCN_319-04.htm


61- 22TCN 257-2000 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi
http://www.box.net/shared/y0m7v5tge1


62- 22TCN 262-2000 Thiết kế nền đường trên đất yếu
http://www.mediafire.com/?dzzy3zhimwn


63-22TCN 237-01 Điều lệ báo hiệu đường bộ
http://www.mediafire.com/?qinjm0in1nr


64- 22TCN 4054-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đường oto
http://www.mediafire.com/?w1yfgdb41en


65- 22TCN 274-2001 Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm theo pp AASHTO
http://www.4shared.com/dir/5975246/625fcc91/22TCN_274-01.html


66- 22TCN 210-1992Thiết kế đường giao thông nông thôn
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=253


67- 22TCN Tiêu chuẩn thiết kế đường cứu nạn oto
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=255


68- 22TCN 233-95 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=251


69- 22TCN 104-83 Tiêu chuẩn thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=245


70- 22TCN 211-95 Công trình giao thông trong vùng có động đất
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=254


71- 22TCN 267-2000 Bộ neo Betong DUL T13, T15 và D13, D15
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=236


72- 22TCN 86-1986 Quy trình thiết kế bến phà cầu phao đường bộ
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=249


73- 22TCN 60-1984 Quy trình thí nghiệm BTXM
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=134


74- 22TCN 208-2001  Tiêu chuẩn Hàn cầu thép
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=11&StandardID=239


75- 22TCN 285-2002 Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=241


76- 22TCN 283-2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung mô
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=188


77- 22TCN 284-2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=189


78- 22TCN 300-2002 Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=191


79-22TCN 288-2002 Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng:
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=190


80- 22TCN 279-2001 Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=238
 81-22TCN 235-97  Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=157 


 82- 22TCN 277-95 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ

 83- 22 TCN 24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bu lông cường độ cao
 http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=159


 84- 22TCN 21-84 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ôtô
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=147 


85- 22TCN 71-84 Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động


86- 22TCN 59-84  Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng
 http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=80


87- 22TCN 64-84 Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động
 http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=81

88- 22TCN 72-84 Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ
 http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=83


89- 22TCN 282-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo
http://khcn.mt.gov.vn/tieuchuannganh/download.asp?TCNCatID=20&StandardID=240


90- 22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô